اگه شما بخواین کاری رو انجام ندید چه بهانه هایی جور میکنید؟