.

در مسابقه بین شیر و گوزن ، بسیاری از گوزن ها برنده میشوند

چون شیر برای غذا میدود وگوزن برای زندگی

پس

” هدف مهم تر از نیاز است “