بچه متولد 95 پست گذاشته که :

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

چیه اومدی ببینی بچه دوساله چی پست گذاشته واقعا که :/

حتما لیسانسم داری؟توقع هم داری بهت کارم بدن:/