سلام بچه ها اگه هرکسی هرخوراکی و هرچیزی ازجمله موز و آش وهرچیزی دیگه تحت عنوان نذری بهتون داد نخورین چون مسموم هست وخور دن آن مساوی است بامرگ و سرقت اموال شخصی ومنزلتون انتشار دهید سپاس.