یادمه پارسال که نگاه میکردم تقویم رو میگفتم وای که چقدر دیگه مونده تا اتمام خدمتم . امروز چیزی دیگه باق نمونده ولی باز هم خییلی کند میگذره

هووووووووووووووووووووف .