اگر بخواهید منتظر بمانیدتاترس هایتان ناپدیدشوند تا بتوانیددست به کاری بزنید،

شاید محبور شوید تا پایان عمرتان صبر کند.