سه 5 سه 15

21و 19

میشه چند؟ اگه تونستید جوابشو بدست بیارید ؟