ما وقتی به دنیا میایم هیچی از این دنیای پراز رمزوراز نمیدونیم سردی ورگمی این دنیا رو متوجه نیستیم دلخوشی ما همون لبخندها وگریه هامونه

میگذره تا بزرگ شیم و دغده ها ومشکلات ما یکی یکی شکل بگیره یواش یواش یاد بگیریم چطور از پسشون بربیاییم ویا پشت سربذاریمشون

ولی اینا مشکل نیستن ، اینا جوجه مشکل هستن . مشکلات اصلی ما وقتی شروع میشه که تازه میخوایم زندگی تشکیل بدیمو بریم سر خونه

زندگیمون کار پیدا کنیم تشکیل خانواده بدیم . وچقدر سخته این مشکلات و ازپسش براومدن به قول شاعر :

کار هر بز نیست خرمن کوفتن

گاو نر میخواهد و  مرد   کهن