بدترین وسخت ترین صحنه ای که بااون  هرکسی رو به رو میشه بیماری یا حادثه برای کودکان است :( خیلی بد و دلخراش هست این صحنه ها.


بعد از ظهری رفته بودم بیمارستان نوزادی رو دیدم که داشتن طفلکی ازش خون میگرفتن طفلک دردش میگرفت وگریه میکرد مثل ابر بهار :( کلی

دلم براش سوخت . :(