داشتم میومدم براتون پست بذارم که دندونم درد گرفت آیییییییییییییییییی دندونم :(/ آخ.


شانسم ندارید :/