چرا گاهی وقتا اعصاب ادم خیط خیطیه ؟ وحوصله هیشکیو نیداریم ؟

هان چرا ؟ (به سبک داش داشی خفن خونده شود وجواب داده شود:دی ) خخخخخخخخ