یکی از شیطنتها وشوخی های وحشتناک اینه دوستت رو به صرف نوشابه دعوت کنی بعد مخفیانه وبه دور از چشمش نوشابه رو حسابی تکون بدی :دی وبعد که در بطری رو باز کنه همانه وفوران نوشابه گاز دار به سروصورت ولباس رفیقت و فوران قه قهه ی تو :دی خخخخخخخخخخخخ (خنده ی خبیثانه ) :دی