دیشب در حین پست یک عدد زنبور اینجانب را نیش زدند :/

آقا خواستید از شجاعت این سرباز جایی تعریف کنید نگید زنبور نیش زده ایشان را بگید مار نیشش زده :دی