آن چشمان معصوم کودکی که در دنیای کودکی خود غرق است فارغ از درک هر چیزی آن نگاهی که در اطراف واشخاص گره خورده است در

جستجوی شناخت و کنجکاوی آن نگاه معصومی که پر از خواهش پر از التماس پر از حرف آن چشمان کوچکی که صرف نظر از هر رنگی صرف نظر

از هر ملیتی در کنجکاوی ویافتن است . آن چشمانی که موقع شادی برق میزند وپر از لبخند است و هنگام غمگینی پر از اشک و غم والتماس

است .

کاش آن چشمها را هرگز اشک آلود نکنیم . :)


به دعوت رادیو بلاگی ها

دعوت از محبوبه شب

و بانو