آقا فکر کن اگه ایرانی ها تو جاده و چهارراه هم مثل جلو در تعارف میکردن چی می شد :دی

کلی ترافیک ایجاد می شد :دی یعنی یه مسیر ده دقیقه ای 24 ساعت طول می کشید :دی

نظر شما چیه ؟