آقا یعنی چی همه دارن میرن شیطونه میگه با تبر دنبالشون کنم و کچلشون کنم .