هیچ گاه دلت را به روزگار مسپار،که دریایی از نا امیدی است ، دلت را به خدا بسپارکه دریایی از امید است ...

دلت پرامید...