آخ آخ کلم پلو شیرازی با سالاد شیرازی ومخلفاتش  دهنم آب افتاد به به :دی 

چیه دهنت آب افتاد فحش دادی معلوم میشه روزه نیستی :دی تحمل کن تحمل کن من میخوام

استقامتت رو ببرم بالا تا حال وروز فقرار رو درک کنی :دی فحش نده باطل میشه روزت هاااا :دی خخخخخخخخ


وای فالوده شیازی با لیمو با آب آلبالو واییییییییی دهنم آب افتاد خخخخخخ :دی

چیه دلت خواست :دی تحمل فقط تحمل چیزی تا افطار نمونده :دی 

حالو روز فقرا یادت بیاد درک کنی :دی تحمل تحمل تازه اجر روزه ی اینطوری بالاست :دی 

پلو کلم شیرازی ببینی فالوده شیرازی ببینی نتونی بخوری دهنت آب بیفته دلت آب شه من بخندم بهتون (به سبک جناب خوان خوانده شود) :دی

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ


++ بعدا نوشت : چشمانتان را ببندید و آب دهنتون رو قورت بدید رفع تشنگی میشه :دییییییییی خخخخخخخخخخخخ