استامینافون از کجا میفهمه ما کجامون درد میکنه ؟!


این خط وسط استامینافون واسه چیه ؟!