وقتی پلنگ شده صورتی

شیر هم شده پاکتی

عشق هم باید بشه ساعتی ...