برهرکه حَسَد بَری امیر تو شود

وز هرکه فروخوری اسیر تو شود

تا بتوانی تو دستگیری می کن

کان دست گرفته دستگیر تو شود
بابا افضل کاشانی .