دیشب که پست بودم یه بارون خیلی خوب بارید و من تمام مدت داشتم تو بارون قدم میزدم البته  اینو پوشیده  بودم :