در زمان های گذشته مردم معتقد داشتند که یه دختر فقط باید برای شوهرش خودشو بیارایه و یه دختر نباید مثل یه زن متاهل آرایش کنه اصلاح کنه
موهاشو رنگ کنه اگه کسی هم چنین کاری رو انجام میداد نگاهشون به اون دختر بد میشد واون رو هرجایی (هرزه) میدونستند . بعد از ازدواج وقتی
برای اولین بار آرایش میکنه اصلاح میکنه موهاشو رنگ میکنه برای شوهرش خیلی تازگی داره وزمین تا آسمون با زمان مجردیش فرق داره و حتی
دلائل علمی و دینی دیگه برای این اعتقادشون داشتن اما با مرور زمان این رسم کمتر شد و دخترا آرایش کردندو... تا رسید ره رنگ کردن مو .
من نمیخوام بگم که رنگ کردن مو بد هست یا دختری که موهاشو رنگ میکنه دختر بدی هست . دختری که بی حجابه دختر بدیه ویا دختری که حجاب
داره خوبه یا دختری که آرایش میکنه بده ودختری که آرایش نمیکنه خوبه .نه این موارد دلیل بر خوب یا بد بودن نیست ، امروز یه عده افراد هستندکه
با کارهای خودشون دیگران رو زیر سوال میبرند وباعث میشه در نظر افراد دیگران هم به همون چشم نگاه کنند وبد جلوه داده بشن .
مثلا اگه توی یه خانواده یه نفر بد باشه بد بودن اون شخص به کل خانواده نسبت داده میشه و کل خانواده به همون چشم نگاه میکنندومیگن همه ی
اونا بد هستند .یا اگه یه دختر چادری بد رفتار کنه کار اون باعث میشه حتی به دخترای چادری نگاه بد بشه واونا هم زیر سوال برده شوند و در نگاه 
دیگران بد جلوه داده بشوند وهمینطور به یه دختر بی حجاب ، خوب رنگ کردن مو هم نمونه ای از این موارد هست که اوایلی که مد شده بود نگاه
بدی به اون افرادی (دختران ) که موهاشونو رنگ میکردن  داشتند والان هم هنوز بعضی افراد هستند که نگاه خوبی ندارند به این موضوع حتی اگه
اون دختر دختر خوبی باشه ومنظوری نداشته باشه .