پارسال این موقع عازم خدمت بودم کله امان را نیز کچل کرده بودیم :/

13 ماه گذشت .

فقط خواستم همینو بگم :دی

مدیونید اگه فک کنید الانم کچلم :/

+عنوان