دیشب سرپست که بودم وقتی دیدم یه مورچه داره یه دانه ی سنگین رو حمل میکنه خیلی تعجب کردم که چرا این وقت شب و دو نیمه شب مورچه ها

بیدارن ومشغول کار هستند اولش فکر کردم اون مورچه خودش تنهاست اما وقتی مورچه های دیگه هم دیدم برام جالب بود که این وقت شب مشغول

تلاش وکوشش هستند در این وقت شب .هیچ وقت فکر نمیکردم حتی این وقع شب هم مشغول جمع آوری آذوقه باشن مورچه ها .