فکر کن داری سوت بلبلی زنان داری میری یهو یه سگ بی خبر شروع به واق واق میکنه وسه متر میپری هوا :/ نخند سرت میادا -_- :/