سبزه گره زدن دخترا :دییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خخخخخخخ