آقو شما هم حوصلتون سر میره با خوردن سرتون رو گرم میکنید یا فقط من اینطوریم :/ :دی