لحظه به لحظه ی خدمت بر آدم صدسال میگذره تو شرایط عادیش حالا حساب کنید دیگه بخوای حرف زور هم بشنوی وبه خوردت بدند وحسابی

خردت کنند .اذیت هم بشی وفشار روانی بالایی هم تحمل کنیم بعد پست هم بخوای بدی .