سلام الان درراه مشهد مقدس هستیم نائب الزیاره همه دوستان هستم:)