من پر از بغضم 

نه میتوانم خالی اش کنم نه تحملش کنم .