تا وقتی که از موفقیت دیگران خوشحال نشویم دیگران از شکست ما غمگین نخواهند شد .