خوب دوستان خوبم از اینکه این مدت درکنار شما بودم خیلی خوشحالم از اینکه این مدت من رو تحمل کردید بسیار بسیار سپاسگذارم .

ودیگه اینکه باید به اطلاعتون برسونم که هنوزهم حالا حالا بایدمنو تحمل کنید :دی 

من برم بیرونو برگردم گفتم بدون خداحافظی نرفته باشم :دی خخخخخخخخخخخخخخخخخ

چیه فلفل خوردید قرمز شدید :دی 


خدایا چقدر کیف داره سرکار گذاشتن اینا :دی خخخخخخخخخخخخخخخخخخ الفراررررررررررررررررررررررررررررررررررر