هیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ وقت حسرت زندگی آدمایی که از درونشون خبر نداری نخور....


هر قلبی دردی دارد

فقط نحوه ابراز آن 

فرق دارد ....


بعضی ها آن را در چشمانشان پنهان میکنند

و


بعضی ها در لبخندشان ....