وای چه خوش مزست ، دارم میخورم وملچ مولوچ میکنم ترش و خوش مزه .


غرض آب کردن دل شما  وآب انداختن دهن شما و آزار واذیت شما بود که بحمد الله حاصل شد :دی